ཧྲེ་ཀྲང་།དབལ་ཤུལ་ཕུན་ཚོགས།སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་གཞོན་པ།བཀྲ་ཤིས།   
 
པར་ངོས་གཉིས་པ།
པར་ངོས་གོང་མ།པར་ངོས་འོག་མ།
 སྔོན་མའི་ཚགས་པར།
         
 
 
  སྔོན་མའི་ཚགས་པར་ལ་ཕྱིར་ལྟ།
མདུན་ཤོག
 ཐེངས 9759 པ།
   པར་ངོས་དང་པོ། :   ལྟ་ཀློག  ཕབ་ལེན།
   པར་ངོས་གཉིས་པ། :   ལྟ་ཀློག  ཕབ་ལེན།
   པར་ངོས་གསུམ་པ། :   ལྟ་ཀློག  ཕབ་ལེན།
   པར་ངོས་བཞི་པ :   ལྟ་ཀློག  ཕབ་ལེན།
 བོད་ཡིག་གསར་འགྱུར།
 ཚེས་གྲངས་ཕྱོགས་སྟོན།
 དྲ་ཚུགས་སྤྱི་བསྒྲགས།

བརྩེ་ལྡན་གྱི་ཀློག་པ་པོ་རྣམ་པ་ལགས།དཀར་མཛེས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་གྱི་བོད་ཡིག་ ཚགས་པར་ལ་གཟིགས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ། བོད་ཡིག་ཚགས་པར་ལ་ལྟ་ཐབས་ནི་ཐོག་མར་ཙིག་བརྙན་གྱིས་འཆར་ཤེལ་ཐོག་གི་པར་ངོས་ཐོག་གནོན་སྐབས་ཚགས་པར་གྱི་པར་ངོས་ཤར་བ་དང་མཉམ་དུ་ གཡས་ཕྱོགས་སུ་སྣོན་རྟགས་དང་འཕྲི་རྟགས་གཉིས་ཤར་ཡོང་།ཙིག་བརྙན་གྱིས་སྣོན་རྟགས་ཐོག་མུ་མཐུད་དུ་མནན་ན་པར་ངོས་ཇེ་ཆེ་དང་།འཕྲི་རྟགས་ཐོག་མནན་ན་པར་ངོས་ཇེ་ཆུང་དུ་འགྲོ།དེ་ནས་པར་ངོས་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་ནས་རིམ་བཞིན་དུ་བལྟ་ཆོག རྩོམ་ཡིག་གང་ལ་བལྟ་འདོད་ན་ཙིག་བརྙན་གྱིས་རྩོམ་དེ་མནན་ནས་གཡས་གཡོན་དང་གོང་འོག་ལ་གང་དགར་གྱིས་དྲུད་ནས་བལྟ་ཆོག་གོ།། རྩོམ་ཡིག་སྐུར་སའི་ཡིག་སྒྲོམ་ནིkbacmw@163.comཡིན། གཟུགས་འཕྲིན་ཨང་གྲངས་ནི0836 _2835733ཡིན།

 

Copyright @ 2010 kbcmw.com Inc. All rights reserved
གཟུགས་འཕྲིན་ཨང་གྲངས་ནི:08362835733 རྩོམ་ཡིག་སྐུར་སའི་ཡིག་སྒྲོམ། kbacmw@163.com